check arrow-right

Adatkezelési Szabályzat

Adatvédelmi nyilatkozat

 

Adatvédelmi szabályzatunk rögzíti, hogy a Dr. Kocsis & Hoffmann Pharma Kft (székhely: 1024 Budapest, Retek utca 32., cégjegyzékszám: 01-09-364033, nyilvántartó hatóság: Fővárosi Bíróság Cégbírósága, adószám: 10964129–2–41) - továbbiakban Adatkezelő - az általa nyújtott kereskedelmi tevékenység minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére elérhetőek, továbbá biztosítja azt egyént megillető szabadságjogokat, és a személyes adatainak gépi feldolgozása során tiszteletben tartja a magánélethez való jogát (adatvédelem).

 

Adatkezelő megnevezése

 

 

A kezelt személyes adatok köre

 

Az üzenetküldés során a Látogató kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat:

 

 

Az adatkezelés helye, célja és módja

 

Az adatkezelésre a www.allpresan.hu név alatt fellelhető weboldalakon (a továbbiakban: Weboldal) üzenetet küldő Látogatók önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a Látogatók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek. A hozzájárulást a Látogató az egyes adatkezelések tekintetében a Weboldal használatával, az üzenetküldéssel, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg a 2011. évi CXII. törvény „Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról” szellemében.

Az adatkezelés célja a Weboldalon elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása. Az Adatkezelő a felhasználó által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag az üzenet megválaszolása és esetlegesen hírlevél küldése érdekében tárolja. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a felhasználók jogainak védelme.

Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használja, illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása - hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – kizárólag a Látogató előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

Az Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Látogató e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Látogatót terheli, aki az e-mail címet megadta.

 

Az adatkezelés időtartama

 

Az üzenetküldés során kötelezően megadott személyes adatok kezelése az üzenetküldéssel kezdődik és annak törléséig tart. Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat törléséig tart. A Látogató által megadott személyes adatok törlésére az Adatkezelő részére történő egyértelmű kérés alapján kerülhet sor.

Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint a Weboldalon történő üzenetküldés során vagy egyéb módon adott további hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket.

 

Az adatokat megismerő személyek köre, adatfeldolgozás

 

Az adatokat elsődlegesen az Adatkezelő illetve az Adatkezelő belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át.

Az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében az Adatkezelő adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető) vehet igénybe. Az Adatkezelő a külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.

 

Adatfeldolgozók megnevezése:

 

Cégnév

Cím

Tevékenység

Linuxweb Informatikai Kft.

4034 Debrecen, Sólyom u. 28.

szerverszolgáltatás

Evobrands Kft.

 4031 Debrecen, Derék utca 102. 2. em. 20.

webmesteri tevékenység

 

Felhasználói jogok és jogérvényesítési lehetőségek

 

A Látogató bármikor jogosult tájékoztatást kérni az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat az Adatkezelő részére történő egyértelmű kérés révén. Látogató jogosult továbbá adatai törlésének kérésére az e pontban megadott elérhetőségek útján.

Adatkezelő a Látogató kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

 

 

A Látogató bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni. Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat az Adatkezelő a szükséges időtartamig megőrzi.

A Látogató az Infotv., valamint a Polgári Törvénykönyv (2013 évi V. törvény) alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, továbbá Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) fordulhat az adatkezelő adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban felmerült panasza esetén.

Amennyiben a Látogató szolgáltatás igénybevételéhez az üzenetküldés során harmadik fél adatait adta meg vagy a Weboldal használata során bármilyen módon kárt okozott, az Adatkezelő jogosult a Látogatóval szembeni kártérítés érvényesítésére. Az Adatkezelő ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

 

E-mail címek felhasználása

 

Az Adatkezelő kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásnak jogszerűségére, így azokat csak az alábbiakban meghatározott módon használja fel (tájékoztató vagy reklám) e-mail küldésére.

Az e-mail címek kezelése elsősorban a Látogató azonosítását, az elküldött üzenetek megválaszolását, szolgáltatások igénybe vétele során a kapcsolattartást szolgálja, így elsősorban ennek érdekében kerül sor e-mail küldésére.

Látogató az üzenetküldés során megadott elektronikus levélcím megadásával hozzájárul hogy részére az Adatkezelő hirdetést vagy reklámot (hírlevél) tartalmazó leveleket küld. A Látogató bármikor leiratkozhat a hírlevélről, a hírlevél alján elhelyezett link segítségével.

 

Cookie-k használata

 

A cookie-k olyan, kis mennyiségű információt tartalmazó szöveges fájlok, amelyeket a böngésző a számítógépen, mobiltelefonon vagy egyéb eszközön tárol egy webhely meglátogatásakor. A cookie-k a webhelyre valóminden visszatéréskor információkat küldenek az adott webhelynek.

A cookie-k lehetnek állandó cookie-k, amelyek törlésükig a felhasználó számítógépén maradnak, illetve ideiglenes (ún. munkamenet-cookie-k), amelyeket csak a web böngésző bezárásáig őriz meg a rendszer. A cookie-k lehetnek belső, a felkeresett webhely által beállított cookie-k, vagy harmadik felek, azaz nem a felkeresett webhely által beállított cookie-k.

Az Adatkezelő a Weboldal által kínált szolgáltatások javítása, a lapok közötti navigáció megkönnyítése, a felhasználó beállításainak rögzítése és a felhasználói élmény javítása céljából használ cookie-kat. A Látogatói üzenetküldés és válaszadás kezelése érdekében használ ilyen cookie-kat. Ezek nélkül az Adatkezelő sem a kért szolgáltatásokat nem tudná a Látogató rendelkezésére bocsátani, sem a Weboldal nem működne megfelelően.

A Látogatónak lehetősége van korlátozni, letiltani, vagy eltávolítani a cookie-kat a webböngésző beállításai révén. A Látogató tudomásul veszi, hogy a Weboldal egyes részei kizárólag cookie-k használatával érhetők el, ezért ezek letiltásával egyes tartalmakhoz nem fér hozzá, és nem használhatja teljes mértékben a Weboldal minden funkcióját.

Ha a Látogató a cookie-k és hasonló online technológiák letiltása nélkül használja a Weboldalt, hozzájárulnak ahhoz, hogy az Adatkezelő ilyen technológiák használata révén gyűjtse és dolgozza fel adataikat.